Politika kvaliteta

Naša politika IMS-a kvaliteta je sastavni i nedeljivi deo poslovne organizacije WKG d.o.o. Politika IMS-a se bazira na primeni i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema, čiji je osnovni element kontinuirano unapređenje svojih usluga, sa ciljem zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja naših kupaca. Politika IMS-a je u skladu sa razvojnim planovima WKG d.o.o. zahtevima i očekivanjima sadašnjih i novih kupaca i ostalih zainteresovanih strana, kao i sa zahtevima standarda ISO 9001:2015. Ciljevi za realizaciju ove politike IMS-a su:

 • Uspostavljanje i poboljšavanje Integrisanog sistema menadžmenta - IMS (ISO 9001 - QMS) zasnovano na zahtevima kupaca i odgovornostima zaposlenih u WKG d.o.o.,
 • Poboljšanje zadovoljstva kupaca/klijenata i zainteresovanih strana,
 • Ostvarivanje zadatih nivoa kvaliteta u svim fazama prerade i obrade metala kroz konkurentnost i zadovoljenje zahteva kupaca,
 • Uspostavljanje i održavanje dobrih poslovnih odnosa sa svim kooperantima WKG d.o.o.,
 • Očuvanje radne okoline i životne sredine. Primena zakonskih i drugih propisa koji se odnose na poslovanje društva, je stalni zadatak nas i naših zaposlenih,
 • Visok nivo kvaliteta usluga, poštovanje rokova i konkurentski odnos cene i kvaliteta usluga,
 • Stalna primena preventivnih mera i unapređenje, sa primenom mera bezbednosti na radu, u svim fazama realizacije usluga,
 • Povećanje profita i ugleda preduzeća,
 • Stručni i timski rad čime se teži očuvanju poverenja klijenata i osećaj partnerstva kod isporučioca,
 • Stručno usavršavanje zaposlenih i razvijanje svesti o značaju domaćinskog odnosa prema resursima, poverljivim informacijama, rizicima poslovanja, životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu je uvek u skladu sa utvrđenim ciljevima i ostvaruje se kroz intenzivnu komunikaciju između rukovodstva i zaposlenih i stalne procese obuke i usavršavanje,
 • Sprovođenje stalne aktivnosti na prevenciji mogućih negativnih uticaja na životnu sredinu i bezbednost i zdravlje na radu, kao i na njihovom permanentnom smanjenju.

Rukovodstvo WKG postavilo je merljive ciljeve IMS-a, uključijući i one koji su potrebni za ispunjenje zahteva za usluge koje se vrše. Stalnim nadzorom, preispitivanjem efikasnosti i efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom, praćenjem zadovoljstva korisnika i ostalih zainteresovanih strana, ocenama nadzornih tela, kao i redovnim internim proverama prati se ostvarenje ove Politike IMS-a.