Naša politika IMS-a kvaliteta je sastavni i nedeljivi deo poslovne organizacije WKG. Politika QMS-a se bazira na primeni i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema, čiji je osnovni element kontinuirano unapređenje svojih usluga, sa ciljem zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja naših kupaca,
Politika IMS-a je u skladu sa razvojnim planovima WKG DOO zahtevima i očekivanjima sadašnjih i novih kupaca i ostalih zainteresovanih strana, kao i sa zahtevima standarda ISO 9001 : 2015 . Ciljevi za realizaciju ove Politike IMS-a su:

  1. Obezbeđenje i stalno poboljšavanje Integrisanog sistema menadžmenta (QMS i EMS), zasnovano na zahtevima kupaca i odgovornostima zaposlenih u WKG DOO.
  2. Ostvarivanje zadatih nivoa kvaliteta u svim fazama prerade i obrade metala kroz konkurentnost i zadovoljenje zahteva kupaca.
  3. Permanentna obuka, usavršavanje i motivacija svih zaposlenih da ostvaruju dobru međusobnu saradnju, poverenje i pripadnost kompaniji. .
  4. Povećanje profita i ugleda preduzeća kontinuirano povećavanje zadovoljstva klijenata.
  5. Očuvanje radne okoline i životne sredine. Primena zakonskih i drugih propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine (EMS), je stalni zadatak nas i naših zaposlenih.
  6. Uspostavljanje i održavanje dobrih poslovnih odnosa sa svim kooperantima WKG DOO

Rukovodstvo WKG postavilo je merljive ciljeve IMS-a, uključijući i one koji su potrebni za ispunjenje zahteva za usluge koje se vrše. Stalnim nadzorom, preispitivanjem efikasnosti i efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom, praćenjem zadovoljstva korisnika i ostalih zainteresovanih strana, ocenama nadzornih tela, kao i redovnim internim proverama prati se ostvarenje ove Politike IMS-a.